Nota prawna

Nota Prawna

Ta strona internetowa jest domeną BM Group, działu BM Group International APS – CVR (numer rejestracyjny firmy) 38754785

Nota prawna

Informacje na tej stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „Jak dostępne”, bez żadnych gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub niezgodności.

Podjęto należytą staranność, aby zapewnić, że zawartość witryny jest dokładna i aktualna, jednak firma BM Group I/S nie udziela żadnych gwarancji lub oświadczeń dotyczących dokładności, kolejności, terminowości lub kompletności treści witryny i może zaprzestać dystrybucji witryny bez wstępnego zawiadomienia. Informacje na tej stronie są przeznaczone WYŁĄCZNIE do ogólnego poradnictwa.

BM Group I/S zrzeka się wszelkiej kontroli, powiązania lub poparcia witryn, z którymi jest powiązana.

Wszelkie uwagi przesłane do BM Group I/S dotyczące tej witryny stają się własnością BM Group I/S i mogą być używane bez ograniczeń. Otrzymane komentarze nie będą traktowane jako poufne, natomiast dane osobowe są treścią poufną.

Ani firma BM Group I/S, ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze, pośrednie lub karne wynikające z dostępu do lub używania jakiejkolwiek zawartości w tej witrynie, w tym wirusów, niezależnie od dokładności lub kompletności takiej zawartości .

Firma BM Group I/S nie jest w żaden sposób powiązana z TIG Brush®, Ensitech®, Hypertherm® lub innymi markami lub znakami towarowymi wymienionymi na tej stronie lub w żadnej publikacji. Wszystkie znaki towarowe są własnością każdej marki i firmy. Części reklamowane do sprzedaży nie zawsze są oryginalnymi częściami, ale są to części wykonane dla i przez BM Group I/S. Odniesienia do maszyn i kodów części znajdują się na stronie tylko dla wygody użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wymiany oryginalnych nazw marki części zamiast części firmy BM Group I/S.

Niniejsze obwieszczenie prawne podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej informacji prawnej lub w związku z tym, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, są rozstrzygane przez duńskie sądy.